Cookie beleid

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over je rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Je persoonsgegevens en privacy

Om je therapeutisch goed te kunnen behandelen is het noodzakelijk (en volgens de WGBO verplicht), dat er een dossier wordt aangelegd. Het is ook nodig voor het financieel afhandelen van je behandeling. Dit dossier bevat je persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum en contactgegevens (telefoon, email), en de naam van je huisarts, specialist en/of ziekenhuis. Verder aantekeningen over je gezondheidstoestand, gegevens over de eventuele door een andere zorgverlener uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en informatie over het eventuele gebruik van medicijnen en supplementen. Uiteraard worden in het dossier ook aantekeningen gemaakt van de door mij gestelde diagnose en behandelingen, inclusief vermelding van eventuele aanbevolen supplementen.

Alleen je behandelend therapeut, die een wettelijke geheimhoudingsplicht heeft (beroepsgeheim), heeft toegang tot de gegevens in je dossier. Conform de WGBO worden je gegevens tot maximaal 15 jaar na beëindiging van de therapie bewaard.

 

Gegevensuitwisseling met derden

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor het gebruik voor een eventuele waarnemer, tijdens de afwezigheid van je therapeut.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Voor het op jouw verzoek en in opdracht van de Praktijk Mens & Gezondheid laten uitvoeren van aanvullend laboratorium onderzoek. De betreffende organisatie(s) ontvangt dan je naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum en contactgegevens. Dit geldt ook voor de op jouw verzoek te bestellen supplementen, die rechtstreeks naar jou gestuurd worden.
  • Voor het informeren van andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit laatste gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

Voor elke andere reden voor gegevensuitwisseling wordt altijd eerst je expliciete toestemming gevraagd.

 

Je rechten als betrokkene

Je hebt de volgende rechten:

  • Het recht op inzage en afschrift van je persoonsgegevens.
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens, indien dat nodig is.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen.
  • Het recht om het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.

 

Als je gebruik wilt maken van  genoemde rechten, stuur dan een mail aan info@praktijkmensengezondheid.nl. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger, zoals bijvoorbeeld een schriftelijk gemachtigde.

 

Beveiliging

De Praktijk Mens & Gezondheid gaat vertrouwelijk met je gegevens om en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Vraag of klacht

Heb je desondanks de indruk dat je gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder toestemming worden verwerkt of gedeeld, dan gaan wij graag met je daarover in gesprek.

 

Praktijk Mens & Gezondheid, 2019